Associaziun da teaters da la Svizra taliana

Daspö sia fundaziun l'on 1987 ha l'associaziun Rete TASI (Associaziun da teaters da la Svizra taliana) sco böt principal da sustegner e promouver la cultura dal teater independent cun tuot sia varietà da möds e stils e da s-chaffir üna plattafuorma per cumpagnias e singuls artists chi sun professiunalmaing activs in Svizra taliana. Actualmaing quinta l'associaziun 50 commembers chi attiran l'attenziun e's distinguan in s'occupond da differentas fuormas da spectaculs innovativs da teater, bal, marionettas, gös cun sumbrivas e gös cun figüras. Causa l'importanza da sia lavur vain la TASI sustgnüda da l'Uffizi federal da cultura e dal Departamaint da cultura dal chantun Tessin.